Algemene leverings en betalingsvoorwaarden van:
Sonic Support Sound & Light Equipment
Nagelbeek 3
6365 EH Schinnen
Inschrijfnummer K.v.K. : 14055672

Artikel 1: Toepasselijkkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op a lle overeenkomsten van koop en/of verkoop,
alle overeenkomsten van huur en/of verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden
van Sonic Support Sound & Light Equipment gevestigd te Schinnen , hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opd rachtgever c.q. koper c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in
het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor
zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e mail, per fax of enige andere
wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen hiermee gelijk kan worden geste ld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging,
waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een ) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijk heid van de overige bepalingen onverlet.
7. In deze voorwaarden wordt het begrip “zaken” gehanteerd ter aanduiding van alle licht --, geluid en
beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die de
gebruiker verkoopt of verhuurt.

Artikel 2: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de
overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.


Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevat ten. Indien een offerte c.q. aan bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door
de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. De door de gebruiker gehanteer de prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde
prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer doch niet uitsluitend bestaan
uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, afbeeldingen en beschrijvingen in brochures, prospectussen, catalogi,
tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en ande re omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig
mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, prospectussen e.d. blijven te allen tijde
eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op
eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke to estemming van de
gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in
rekening te brengen, mits de gebruiker de wede rpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen komst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa
ties wijzi ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor waarden,
s ociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerech tigd deze verhogingen aan de wederpar tij door te bere
kenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden
kenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij uiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.in rekening te brengen.
b.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totVoor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberevan de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij kend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.ontbinden.


Artikel 4: Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de ge
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde bruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.


Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodde gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en igde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker, indien hij dit nodig acht;gebruiker, indien hij dit nodig acht;
b. de gebruiker binnen een redelijke termijn vóór de datum waarop volgend de overeenkomst de de gebruiker binnen een redelijke termijn vóór de datum waarop volgend de overeenkomst de werkwerkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden zaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
c. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienwerkzaamheden dienen te worden verricht;en te worden verricht;
d. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;werkzaamheden kan verrichten;
e. de plaatde plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen s(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen alsmede goed bereikbaar is c.q. zijn voor het laden c.q. lossen van de zaken. De wederpartij is alsmede goed bereikbaar is c.q. zijn voor het laden c.q. lossen van de zaken. De wederpartij is verantwoordelijk voor het laden c.q. lossen;verantwoordelijk voor het laden c.q. lossen;
f. de gebruiker tijde gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de dig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de zaken en eventuele hulpmiddelen;zaken en eventuele hulpmiddelen;
g. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energigas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekeekosten zijn voor rekening van de wederpartij;ning van de wederpartij;
h. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruik en/of de door de op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruik en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienegebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen n te verrichten, de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen te verrichten, de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
i. de plaats waar de zaken alsmede eventuele gereedschappen e.d. van de gebruiker opde plaats waar de zaken alsmede eventuele gereedschappen e.d. van de gebruiker opgeslagen of geslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigdIndien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rewerkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.kening van de wederpartij.
3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4. De wederparDe wederpartij is aansprakelijk voor verlies en/of schade aan de zaken alsmede aan de gereedschappen e.d. van tij is aansprakelijk voor verlies en/of schade aan de zaken alsmede aan de gereedschappen e.d. van de gebruiker die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. de gebruiker die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.


Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen
5. Opgegeven tOpgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamermijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheheden moeten zijn verricht, den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overkunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengeeenge--kokomen. Indien de gebruiker zijn verplichtimen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. nietngen uit de overeenkomst niet c.q. niet--tijdig nakomt, dient hij derhalve tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per tradoor de gebruiker per transactie worden gefactureerd.nsactie worden gefactureerd.
7. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
8. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico varekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan n de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijntenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.overeengekomen.
9. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederparIndien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor te voeren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zade bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoeverrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij ring van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.hervatten en/of de zaken te leveren.
10. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebrIndien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige uiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de ui1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten tvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.en/of andere kosten te voldoen onverlet.
12. De gebruiker is bevoegdDe gebruiker is bevoegd om om -- ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij -- vooruitbetavooruitbeta--ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leveling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten ring over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.werkzaamheden te starten.


Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de De gebruiker kan niet eerder verplicht worden om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaleventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de ing heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederparaan de wederpartij in rekening te brengen.tij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruikgebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te er niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens voering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetwanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende ozelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De mstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de weAlle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor derpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengerekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.komen.


Artikel 8: Emballage
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden aanDe niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden aan-- c.q. afgeleverd, blijven c.q. afgeleverd, blijven eigendom vaneigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.waarvoor ze zijn bestemd.
2. De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze embagebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij llage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum.
3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wedIndien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade erpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
4. Indien het Indien het -- ter beoordeling van de gebruiker ter beoordeling van de gebruiker -- noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet twederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.eruggenomen.


Artikel 9: Meer- en minderwerk
1. MeerMeer-- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meerworden. Mondeling overeengekomen meer-- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.bevestigd.
2. VeVerrekening van meerrrekening van meer-- en minderwerk vindt plaats:en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of --verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;geschatte hoeveelheden;
c. in gevallen als in deze voorin gevallen als in deze voorwaarden bepaald.waarden bepaald.
3. Verrekening van meerVerrekening van meer-- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.anders zijn overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker rechtIndien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.


Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat hetwederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goegesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de dkeuring door de wederpartij is ondertekend.wederpartij is ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk -- voor zover mogelijk voor zover mogelijk -- in gebruik in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond enheeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. DDe gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De e gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgellid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.everd wordt beschouwd.
7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.zo spoedig mogelijk te herstellen.


Artikel 11: Reclames en retourzendingen
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nDe wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien emen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de geaangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden bruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames dienen per aangetekeOverige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontnd schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging vangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tegesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 12 in aanmerking genomen.vens het bepaalde in lid 8 van artikel 12 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheworden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn den geacht correct te zijn verricht.verricht.
5. Ten aanzien van lichtbronnen kunnen slechts in beperkte mate reclames geldend worden gemaakt. Een en ander Ten aanzien van lichtbronnen kunnen slechts in beperkte mate reclames geldend worden gemaakt. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.ter beoordeling van de gebruiker.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederReclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.partij niet op.
7. De gebDe gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht ruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke slaatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.chriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebc.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de ruiker de reclame gegrond verklaart.reclame gegrond verklaart.
9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn beIndien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-- of verof ver--werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10. Ingeval van terechte reclames zal de schadIngeval van terechte reclames zal de schade worden afgee worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.


Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een beDe gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegeen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdensgrip van overlijdens-- en letselschade, gevolgschaen letselschade, gevolgschade, de, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake izijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of s van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker -- uit uit welken hoofde ook welken hoofde ook -- beperkt tot het bedrbeperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte ag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schschadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een ade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.door de gebruiker gesloten verzekering.
4. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliDe gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de zaken; de feitelijke teit en deugdelijkheid van de zaken; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. Indien zich in de geleverde zakeIndien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het n zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gemoment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken bruiker zich die zaken -- te zijner keuze te zijner keuze -- kosteloos te repareren dan wel te vervangen.kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
6. a.a. In alle gevallen iIn alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgesteldes de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b.
b. In afwijking van sub A van diIn afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.t lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
7. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en de wederpartij gelden.wijze tussen de gebruiker en de wederpartij gelden.
8. Met betrekking tot dMet betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde e overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.garantietermijnen in acht.
9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiDe wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui--ker tegen iedere aanspraak van derdeker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoen ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:dingen van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartgebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;ij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, apparatuur, voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, apparatuur, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan dvoormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;oor aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij wijzigingen in geïnstalleerde zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande toestemming van dwijzigingen in geïnstalleerde zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker;e gebruiker;
e. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de verrichte werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of heeft verstrekt en de gebruiker de verrichte werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.uitgevoerd.


Artikel 13: Bepaling m.b.t. huur en verhuur van de zaken
1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door de huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door de gebruiker te hgebruiker te huur aangeboden zaken.uur aangeboden zaken.
2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
3. De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stelleDe gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de n die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.wederpartij moet worden voldaan.
4. De wederpartij dient de zaken direct na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de De wederpartij dient de zaken direct na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen meldiwederpartij onverwijld aan de gebruiker door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden ng van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of opVertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op-- en afbouwwerkzaamheden buiten de schuld en afbouwwerkzaamheden buiten de schuld van de gebruiker, alsmede reparaties die het gevolg zijn vavan de gebruiker, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens n nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.onder de huurperiode begrepen.
6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
7. Het is de wHet is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na ederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
8. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aaDefecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan de n de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
9. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker, dan wel met uitdrukkelijke en voorafgaande, Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker, dan wel met uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke, toestemming en slechts op aanwijzing van de gebruiker.schriftelijke, toestemming en slechts op aanwijzing van de gebruiker.
10. De geDe gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop bruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt vgemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.erleend.
11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.waarin het is aangeleverd, te retourneren.
12. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomenVoor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.van de gebruiker op volledige schadevergoeding.
13. De wederpartij heeft het recht om bij retournering en de daarop volgende inspecDe wederpartij heeft het recht om bij retournering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele tie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in kosten van onder meer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
14. Tijdens de huurpTijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, eriode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, stormroof, plundering, sabotage, storm-- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.
15. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraDe wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het ken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
16. De gehuurde zakeDe gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden n blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wzaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te el al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.staan.
17. Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de gebruiker.gebruiker.
18. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor de gebruiker. De De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
19. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd besDe huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat chouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:wederpartij:
-
- in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;
-
- (voorlopige) surséance van betaling ve(voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt;rkrijgt of aanvraagt;
-
- onder curatele of bewind wordt geplaatst;onder curatele of bewind wordt geplaatst;
-
- zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
-
- bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;
-
- op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.


Artikel 14: Betaling
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zzal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden al vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
b. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrenzal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschulte verschuldigd digd zijn ter grootte van 2% per maand zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maancumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden den aangemerkt;aangemerkt;
c. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten miniminimaal vermaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingssom en de vertragingsrente met een absoluut rente met een absoluut minimum van € 150,00;minimum van € 150,00;
d. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De 00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere Ter keuze van de gebruiker kan voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan elling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoeIndien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de gd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. werkzaamheden, op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigdeDoor de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openvervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. a.a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde oIndien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op deok, één of meerdere tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartideze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij j surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
1. De gebruiker is en blijft rechthebbende oDe gebruiker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter p bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van door de gebruiker samengestelde en geassembleerde lichtzake inhoud en vorm van door de gebruiker samengestelde en geassembleerde licht--, geluid, geluid-- en/of en/of beeldconfiguraties en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen e.d. die op deze beeldconfiguraties en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen e.d. die op deze configuraties configuraties betrekking hebben.betrekking hebben.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten -- openbaarmaking of overdracht van gegevens openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen daaronder begrepen -- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de aan de gebruiker voorbehouden.gebruiker voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.
4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregeIngeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de n, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.het anderszins ter kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegevens aan de geDoor het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het bruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnenen buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.) voortvloeien.


Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederparwederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtintij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die bebetalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van vertalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver--richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakschadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.oming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigIngeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrifDe wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte ttelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten e stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.


Artikel 17: Pand/ warrantage
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens d
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de e gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantabrengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker ge), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinopschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.gederfde winst en interest.


Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betalinvereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling g aanvaanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curateleraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins of onder bewind wordt gesteld of anderszins
de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij
de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewinde curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedeldvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.schuld erkent.


Artikel 19: Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachIngeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehougehouden niet mogelijk is en zulks te wijten isden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toereaan niet toerekenbare nietkenbare niet--nakoming aan de zijde van de gebruiker, nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gin het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd ebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoedschadevergoeding te zijn gehouing te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van nAls omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toereiet toerekenbare nietkenbare niet--nakoming zullen onder meer worden nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnenverstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstanuitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstovan de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuuren natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of nietverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet--tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diensdiens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.


Artikel 20: Ontbinding, annulering/ opzegging
1. a.a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst exDe wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wett
artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen elijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. te annuleren c.q. op te zeggen.
b.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niHet bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.et van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en en -- te zijner keute zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen ze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen -- 20 tot 100% van de 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart vrijwaart de gebruiker ter zake.de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepasOp de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas--sising. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.ng. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemdeigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van e zaken, ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een beEventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegvoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de ruiker de bebevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruikerVoor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettebeslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.lijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeMet betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is enkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of -- naar zijn naar zijn keuze keuze -- de geschillen aade geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij nhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.gevestigd is.

Datum: 7 november 20077 november 2007

Disclaimer


We besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website van The Dutch Traders.
Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.

Houd daarom altijd rekening met het volgende:

  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van onze website.
  • Wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of van onze online diensten.
  • De informatie op onze website mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.